DACT Safety.nl

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DACTSAFETY.NL hierna te noemen: “Koper”, en een Koper waarop DACTSAFETY.NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DACTSAFETY.NL, voor de uitvoering waarvan door DACTSAFETY.NL derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van DACTSAFETY.NL en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DACTSAFETY.NL en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien DACTSAFETY.NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DACTSAFETY.NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het retourformulier downloaden van de website. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.”

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van DACTSAFETY.NL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. DACTSAFETY.NL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DACTSAFETY.NL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DACTSAFETY.NL anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DACTSAFETY.NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Contract duur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen DACTSAFETY.NL en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De leveringstermijn kan worden vastgesteld op 4 werkdagen (indicatief). Bestelt u ’s avonds of in het weekend dan duurt het doorgaans een werkdag extra voordat wij uw pakket kunnen verzenden.

Wij doen ons uiterste best uw bestelling binnen vier werkdagen bij u te bezorgen. Er zijn soms omstandigheden waardoor dit onmogelijk is en levering kan dan langer op zich wachten. Is deze periode langer dan vier werkdagen dan zullen wij contact met u opnemen. Wilt u zeker weten of uw bestelling al de volgende dag wordt geleverd, neemt u dan gerust contact met ons op.

Voor de levering van producten met een opdruk geldt een leveringstermijn van maximaal 10 werkdagen, na goedkeuring logo. Dit moet worden gezien als een indicatie en kan niet worden beschouwd als een bindende factor.

 1. Indien DACTSAFETY.NL gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan DACTSAFETY.NL ter beschikking heeft gesteld.
 2. Levering geschiedt af van DACTSAFETY.NL. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DACTSAFETY.NL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 3. DACTSAFETY.NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. DACTSAFETY.NL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DACTSAFETY.NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DACTSAFETY.NL zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DACTSAFETY.NL gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DACTSAFETY.NL bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DACTSAFETY.NL op en is voor de Koper evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DACTSAFETY.NL een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DACTSAFETY.NL gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DACTSAFETY.NL daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien DACTSAFETY.NL met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is DACTSAFETY.NL niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij DACTSAFETY.NL alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DACTSAFETY.NL rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 11. Vanwege het feit dat de klant vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever (Wet kopen op afstand) het noodzakelijk de klant een `bedenktijd` van veertien dagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren. De termijn van veertien dagen begint te lopen met ingang van de dag waarop de bestelling is verzonden door DACTSAFETY.NL. Producten die zijn voorzien van bedrukking kunnen niet retour worden gezonden.
 12. Gratis verzending is alleen mogelijk binnen Nederland.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. DACTSAFETY.NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst DACTSAFETY.NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van DACTSAFETY.NL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DACTSAFETY.NL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is DACTSAFETY.NL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DACTSAFETY.NL kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DACTSAFETY.NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DACTSAFETY.NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien DACTSAFETY.NL tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is DACTSAFETY.NL gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DACTSAFETY.NL gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DACTSAFETY.NL, zal DACTSAFETY.NL in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DACTSAFETY.NL extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DACTSAFETY.NL anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DACTSAFETY.NL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DACTSAFETY.NL op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Overmacht

 1. DACTSAFETY.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DACTSAFETY.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DACTSAFETY.NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DACTSAFETY.NL of van derden daaronder begrepen. DACTSAFETY.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DACTSAFETY.NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DACTSAFETY.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover DACTSAFETY.NL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DACTSAFETY.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DACTSAFETY.NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DACTSAFETY.NL aangegeven. DACTSAFETY.NL is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. DACTSAFETY.NL heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. DACTSAFETY.NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DACTSAFETY.NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DACTSAFETY.NL verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DACTSAFETY.NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DACTSAFETY.NL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DACTSAFETY.NL totdat de Koper alle verplichtingen uit de met DACTSAFETY.NL gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door DACTSAFETY.NL geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DACTSAFETY.NL veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om DACTSAFETY.NL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DACTSAFETY.NL ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DACTSAFETY.NL gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Koper zich er jegens DACTSAFETY.NL bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval DACTSAFETY.NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DACTSAFETY.NL en door DACTSAFETY.NL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DACTSAFETY.NL zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door DACTSAFETY.NL te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Onder een gebrek van het product worden uitsluitend fabricagefoutenverstaan . De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het product voldoet aan de wettelijke voorwaarden die daaraan gesteld worden. DACTSAFETY.NL kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.Indien u als klant een klacht heeft over de producten van DACTSAFETY.NL kunt u dit kenbaar maken doormiddel van het versturen van een e-mail naar info@DACTSAFETY.NL. Doorgaans zal DACTSAFETY.NL binnen vijf werkdagen reageren op uw klacht. In samenwerking met de klant zal DACTSAFETY.NL altijd proberen tot een voor de klant bevredigende oplossing te komen. Indien beide partijen gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen kan de klant zich richten tot de geschillencommissie Thuiswinkel. Deze commissie zal trachten tot een passende oplossing van het geschil te komen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of gebruik voor iets anders dan waar het product voor bedoeld is, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DACTSAFETY.NL, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DACTSAFETY.NL geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan DACTSAFETY.NL te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan DACTSAFETY.NL te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DACTSAFETY.NL in staat is adequaat te reageren. De Koper dient DACTSAFETY.NL in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DACTSAFETY.NL de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van DACTSAFETY.NL, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of een, die vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan DACTSAFETY.NL te retourneren en de eigendom daarover aan DACTSAFETY.NL te verschaffen, tenzij DACTSAFETY.NL anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DACTSAFETY.NL , integraal voor rekening van de Koper.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DACTSAFETY.NL en de door DACTSAFETY.NL bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Aansprakelijkheid

 1. Indien DACTSAFETY.NL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DACTSAFETY.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DACTSAFETY.NL is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien DACTSAFETY.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DACTSAFETY.NL beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van DACTSAFETY.NL is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. DACTSAFETY.NL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voortvloeiend uit foutieve fabricage.
 6. DACTSAFETY.NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DACTSAFETY.NL of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

Vrijwaring

 1. De Koper vrijwaart DACTSAFETY.NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DACTSAFETY.NL toerekenbaar is.
 2. Indien DACTSAFETY.NL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden DACTSAFETY.NL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DACTSAFETY.NL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DACTSAFETY.NL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DACTSAFETY.NL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DACTSAFETY.NL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DACTSAFETY.NL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DACTSAFETY.NL.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Definities:

 • De ‘koper’ is de klant / de afnemer van de producten.